پیدا

امشب

درخواست حذف اطلاعات

امشب کمی دلم گرفته است..از هرچی درس است عقم میگیرد...دلم میخواست میتوانستم انگشت کنم تو گلویم و هرچی درس و خبر و اطلاعات و هرچیزی که این مدت رفته توی سرم را عق بزنم و همه شان را از وجودم خالی کنم....این همه چرت و پرت و پ با این سرعت به خورد ادم داده میشود خوب آدم عقش میگیرد....