پیدا

درگاه

درخواست حذف اطلاعات

هروقت ری میخواهد سرکار برود و من تا دم در بدرقه اش میکنم و انقدر از درگاهی در نگاهش میکنم تا برود ناخوداگاه یاد آن داستان از مهدی ربی عزیز می افتم که شخصیت داستان دوست داشت همسرش بدون اینکه روسری سرش باشد سرش را از لای در بیرون بیاورد و همسرش را بدرقه کند. بله داستان های خوب اینگونه اند ...هیچ وقت تمام نمیشوند بلکه برای همیشه در زندگی ما جاری میشوند