پیدا

شاهد

درخواست حذف اطلاعات

شاهد دوست ری است. فوق لیسانس علوم دارد و معلم تاریخ است.استایلش دقیقا عین توده ای هاست.اما خوب افکارش بسیار مدرن و به روز است. این را هم یادم رفت که بگوییم از مریدان هاوکینگ است و فلسفه و فیزیک و تاریخ را دوست دارد و پیگیر است و در کل می شود فهمید که جز آدم های عمیق دسته بندی میشود. همه ی اینها را گفتم تا به این برسم که هروقت فرصت دست می دهد و با شاهد حرف میزنم ا آ ش جمله ای که می گوید این است که تو چرا عمران خو یا چرا میخوانی و ادامه میدهی...چرا تو با این تفکر که شیفته ی فلسفه و هنر و تاریخ است به دنبال حساب و هندسه رفته ای....راستش شاهد اولین ی نیست که این را به من میگوید و میدانم آ ین نفر هم نخواهد بود و این را هم میدانم که هیچ پاسخی هم برایش نخواهم داشت که حداقل احساسم را قانع کند... شاید عقلی قانع بشوم اما قلبی هرگر..تنها چیزی که میدانم این است که در نهایت دل به دلدار خواهد رسید...