پیدا

جان جانانم بی تو یک دم زندگی خوبم مباد

درخواست حذف اطلاعات

سه سال است که از اولین روز آشنایی من و ری میگذرد. سه سال پیش در چنین روزی من به همه چیز در ذهن کوچکم فکر می جز اینکه بدانم همچون سرنوشتی در انتظارم است و زندگی ام به این شکل رقم میخورد.حالا که از بالا به ماجرا نگاه میکنم به تنها نتیجه ای که میرسم این است که هیچ وقت هیچ چیز قابل پیش بینی ای در دنیا وجود ندارد... . و نکته ی دیگری که همین امروز در کنار بنفشه ها ذهن من را به خود مشغول کرد این بود که: عمر گران میگذرد خواهی نخواهی سعی بران کن نرود رو به تباهی... و دیگر اینکه بمانم در این دنیا فقط به یاد دوست...